top of page

Algemene voorwaarden 

& privacy

Algemene voorwaarden & privacyverklaring (in het kader van de AVG)

 

Algemene voorwaarden van Martine Hoving grafisch ontwerp en fotografie te Assen, zoals gedeponeerd onder nummer 1940.33.296.B.01.1300 bij de Kamer van Koophandel Noord Nederland te Groningen.

 

Artikel 1 Definities:

a. Opdrachtnemer: Martine Hoving handelend onder de naam Martine Hoving gevestigd en kantoorhoudende aan De Vallei 116 te Assen.

 

b. Opdrachtgever: degene of de rechtspersoon die aan MH opdracht heeft gegeven tot het verrichten van werkzaamheden alsmede degene of de rechtspersoon aan wie MH een aanbod tot het verrichten van werkzaamheden heeft gedaan;

 

c. Fotografisch werk: fotografische werken zoals bedoeld in artikel 10 lid 1 sub 9 Auteurswet (hierna: Aw), dan wel andere werken in de zin van de Aw, welke met bedoelde fotografische werken op één lijn kunnen worden gesteld.

 

d. Beelddrager: de drager waarop een fotografisch werk (al dan niet met het oog herkenbaar) is vastgelegd, zoals een dia, negatief, afdruk, duplicaat, polaroid, Cd-rom, DVD, memory stick etc.

 

e. Gebruik: verveelvoudiging en/of openbaarmaking in de zin van artikel 1 jo. 12 en 13 Aw.

 

Artikel 2 Toepasselijkheid

 

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten, daaronder begrepen iedere vervolgopdracht of gewijzigde of aanvullende opdracht, alsmede op alle rechtsbetrekkingen als gevolg daarvan of in verband daarmee, tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever.

 

2.2 Afwijkingen van de Algemene Voorwaarden kunnen alleen schriftelijk worden overeengekomen en gelden alleen voor de overeenkomst waarbij deze afwijkingen zijn gemaakt.

 

2.3 Indien één of meer van de bepalingen in deze Algemene Voorwaarden nietig zijn of door rechterlijke tussenkomst vernietigd worden, blijven de overige bepalingen van de Algemene Voorwaarden volledig van toepassing. Opdrachtnemer en Opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden om nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht worden genomen.

 

Artikel 3 Aanvang en duur van de overeenkomst

 

3.1 De door Opdrachtnemer gedane aanbiedingen en gemaakte offertes zijn vrijblijvend. Zij zijn geldig gedurende twee maanden te rekenen vanaf de dag dat de offerte is verstuurd, tenzij in de aanbieding of offerte anders is aangegeven.

 

3.2 De overeenkomst komt eerst tot stand en vangt aan op het moment dat de door Opdrachtgever voor akkoord ondertekende of anderszins voor akkoord bevestigde aanbieding of offerte door Opdrachtnemer retour is ontvangen.

 

3.3 Opdrachtnemer neemt met de overeenkomst een inspanningsverbintenis op zich en geeft derhalve geen garantie omtrent het bereiken van het beoogde resultaat.

 

3.4 Opdrachtgever is gehouden alle gegevens en bescheiden, welke Opdrachtnemer overeenkomstig haar oordeel nodig heeft voor het uitvoeren van de verleende opdracht of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de opdracht, tijdig in de door Opdrachtnemer gewenste vorm en op de door Opdrachtnemer gewenste wijze ter beschikking van Opdrachtnemer te stellen.

 

Artikel 4 Betaling en zekerheid

 

4.1 Voor de uitvoering van werkzaamheden door Opdrachtnemer is Opdrachtgever aan Opdrachtnemer de overeengekomen vergoeding verschuldigd, vermeerderd met de BTW op de op dat moment kostenbepalende factoren en exclusief verzendkosten. Betaling door Opdrachtgever van die vergoeding dient uiterlijk dertig dagen na factuurdatum, zonder aftrek, korting of verrekening te geschieden in Nederlandse valuta door storting op of overschrijving naar een door Opdrachtnemer aan te wijzen bankrekening.

 

4.2 Indien Opdrachtgever niet binnen de in artikel 4.1 genoemde termijn heeft betaald, verkeert hij door dat enkele feit in verzuim, zonder dat daartoe enige aanmaning of ingebrekestelling is vereist. Ingeval van verzuim van Opdrachtgever is Opdrachtnemer bevoegd over het niet of niet tijdig betaalde bedrag de wettelijke rente ex artikel 6:119 BW dan wel ex artikel 6:119a BW in rekening te brengen, lopend vanaf de verzuimdatum tot aan de dag van algehele voldoening.

 

4.3 Indien Opdrachtgever in verzuim is of op andere wijze tekort geschoten in de nakoming van één of meer van zijn verplichtingen, een inbreuk op het auteursrecht daaronder begrepen, dan komen alle kosten ter verkrijging van voldoening in en buiten rechte voor zijn rekening.

 

4.4 Geen enkel gebruik van het fotografisch werk op welke wijze dan ook is toegestaan, zolang Opdrachtgever enige uitstaande factuur van Opdrachtnemer nog niet heeft voldaan of anderszins nog niet geheel heeft voldaan aan enigerlei verplichting voortvloeiende uit welke overeenkomst met Opdrachtgever dan ook.

 

4.5 Opdrachtnemer is te allen tijde bevoegd van Opdrachtgever een vooruitbetaling dan wel (aanvullende) zekerheid voor de nakoming van diens betalingsverplichting te verlangen. Indien Opdrachtgever nalaat de verlangde vooruitbetaling te betalen of de verlangde zekerheid te stellen, is Opdrachtnemer bevoegd, de (verdere) uitvoering van de opdracht onmiddellijk op te schorten en is al hetgeen Opdrachtgever aan Opdrachtnemer uit welke hoofde dan ook verschuldigd is, direct opeisbaar.

 

4.6 Het verschuldigde bedrag van Opdrachtgever aan Opdrachtnemer is niet afhankelijk van de uitkomst van de verleende opdracht.

 

4.7 Alle kosten van het drukwerk of daarmee samenhangend worden afzonderlijk in rekening gebracht en zijn niet begrepen in overeengekomen prijzen tenzij uitdrukkelijk het tegendeel is overeengekomen.

 

Artikel 5 Levering

 

5.1 Opgegeven levertijden zullen nimmer zijn te beschouwen als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige levering dient Opdrachtnemer derhalve schriftelijk in gebreke te worden gesteld.

 

5.2 Beelddragers worden geleverd in het pand waar Opdrachtnemer haar bedrijf uitoefent. Verzonden Beelddragers zijn vanaf het moment van verzending voor risico van Opdrachtgever.

 

5.2 Digitale bestanden met fotografische werken worden geleverd in goed overleg en op een door beide partijen overeengekomen wijze en zijn vanaf het moment van verzending voor risico van Opdrachtgever.

 

5.3 Indien geen levertijd is overeengekomen, wordt die in redelijkheid door Opdrachtnemer vastgesteld.

 

5.4 Indien Opdrachtnemer en Opdrachtgever overeenkomen dat de levertijd wordt vervroegd, heeft Opdrachtnemer het recht de oorspronkelijk overeengekomen vergoeding met tenminste 50% te verhogen.

 

5.5 Elke levering, ook een levering van een onderdeel van een samengestelde opdracht, kan afzonderlijk worden gefactureerd indien een onderdeel van een samengestelde opdracht afzonderlijk van waarde is.

 

5.6 Opdrachtnemer heeft te allen tijde het recht te bepalen, dat bepaalde artikelen slechts in bepaalde minimum hoeveelheden zullen worden geleverd.

 

5.7 Het bestelde aantal producten kan afwijken van hetgeen geleverd wordt. Daarom behoudt Opdrachtnemer zich het recht voor om in de uiteindelijke aflevering van de goederen een afwijking van maximaal 10 % naar boven of naar beneden te hanteren.

 

5.8 Opdrachtnemer is uitsluitend gehouden vooraf een drukproef ter goedkeuring aan Opdrachtgever te zenden indien zulks voor het verstrekken van de opdracht schriftelijk door Opdrachtgever is bedongen. In dat geval verplicht Opdrachtnemer zich uiterlijk vijf weken na ontvangst van de opdracht daartoe en na ontvangst van de te reproduceren materialen een drukproef voor te leggen aan Opdrachtgever, welke drukproef geacht wordt te zijn goedgekeurd indien niet binnen vijf werkdagen schriftelijk op de drukproef is gereageerd.

 

5.9 Indien Opdrachtnemer zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk kan nakomen tengevolge van buiten komende oorzaken, omstandigheden of overmacht, voorzien of niet voorzien, die redelijkerwijs niet aan Opdrachtnemer kunnen worden toegerekend, worden die verplichtingen opgeschort tot op het moment dat Opdrachtnemer alsnog in staat is deze op de overeengekomen wijze na te komen.

 

5.10 Onder overmacht wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Opdrachtnemer geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Opdrachtnemer niet in staat is de verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Opdrachtnemer, ziekte, overlijden van de persoon die de opdracht uitvoert en/of arbeidsongeschiktheid daaronder begrepen.

 

5.11 Indien Opdrachtnemer bij het intreden van overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichting heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds verrichte deel afzonderlijk te factureren en is in de wederpartij gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds verrichtte gedeelte geen zelfstandige waarde heeft.

 

5.12 Opdrachtnemer archiveert alle fotografische werken voor een periode van tenminste 3 maanden waarna Opdrachtnemer de fotografische werken kan vernietigen.

 

Artikel 6 Geheimhouding

 

6.1 Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie en gegevens die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar hebben verkregen. Opdrachtnemer is tevens verplicht tot geheimhouding van de verkregen resultaten door verwerking van de door Opdrachtgever ter beschikking gestelde vertrouwelijke informatie. De verplichtingen van Opdrachtnemer gelden ook voor door Opdrachtnemer (met medeweten van Opdrachtgever) ingeschakelde derden.

 

6.2 Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. Deze geheimhouding geldt niet voor zover wettelijke- of beroepsregelen Opdrachtnemer een informatieplicht opleggen.

 

6.3 Opdrachtnemer is gerechtigd de na bewerking verkregen resultaten, mits die resultaten niet te herleiden zijn tot individuele Opdrachtgevers, aan te wenden voor statistische of vergelijkende doeleinden.

 

6.4 Opdrachtgever verleent Opdrachtnemer toestemming bij de communicatie gebruik te maken van alle op dat moment gebruikelijke communicatiemiddelen, in het bijzonder ook het internet.

 

Artikel 7 Auteursrecht

 

7.1 Opdrachtnemer verklaart dat de intellectuele eigendomsrechten, en met name de auteursrechten, van het ter beschikking gestelde materiaal, waaronder foto’s, video’s, dia’s en andere afbeeldingen en teksten, berusten bij Opdrachtnemer. Voor zover voornoemde rechten berusten bij de auteur of een derde is Opdrachtnemer licentiehoudster op genoemde rechten en is zij door de rechthebbende gemachtigd om op te treden tegen inbreuk op diens rechten, in de meest ruime zin des woords, en gerechtigd om schadevergoeding te vorderen.

 

7.2 Opdrachtnemer heeft krachtens het auteursrecht uitsluitend de bevoegdheid toestemming te verlenen of te weigeren tot het verveelvoudigen en/ of openbaar maken van het aan Opdrachtgevers toegezonden materiaal.

 

7.3 Elk gebruik van een fotografisch werk dat niet is overeengekomen, wordt beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht van Opdrachtnemer.

 

7.4 Bij inbreuk komt Opdrachtnemer een vergoeding toe ter hoogte van tenminste driemaal de door Opdrachtnemer gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding voor een dergelijke vorm van gebruik, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade (waaronder begrepen het recht op vergoeding van alle directe en indirecte schade en alle daadwerkelijke gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten).

 

7.5 De naam van Opdrachtnemer dient duidelijk bij een gebruikt fotografisch werk te worden vermeld, of met een verwijzing naar het fotografisch werk in de publicatie te worden opgenomen.

 

7.6 Bij niet-nakoming van voorgaande lid komt Opdrachtnemer een vergoeding toe van tenminste 100% van de door Opdrachtnemer gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade (waaronder het recht op vergoeding van alle directe en indirecte schade en alle daadwerkelijke gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten).

 

7.7 Wanneer Opdrachtgever schriftelijk toestemming heeft verkregen het fotografische werk te verveelvoudigen, in welke vorm dan ook, is deze gehouden er zorg voor te dragen dat de naam van Opdrachtnemer op deze reproducties wordt aangebracht.

 

Artikel 8 Licentie

 

8.1 Toestemming voor gebruik van een fotografisch werk door Opdrachtgever wordt uitsluitend schriftelijk en voorafgaand verleend in de vorm van een licentie zoals die naar aard en omvang door Opdrachtnemer is omschreven in de offerte en/of de opdrachtbevestiging en/of de daarop toeziende factuur.

 

8.2 Indien omtrent de omvang van de licentie niets is bepaald, geldt dat deze nimmer meer omvat dan het recht tot eenmalig gebruik, in ongewijzigde vorm, ten behoeve van een doel, oplage en wijze zoals partijen bij het aangaan van de overeenkomst conform het begrip van Opdrachtnemer, hebben bedoeld.

 

8.3 Bij gebreke aan een specifiek overeengekomen wijze van publicatie en/of omschreven doel en/of omschreven oplage worden alleen die bevoegdheden geacht te zijn gegeven, die standaard zijn opgenomen in de licentie dan wel, die uit de aard en strekking van de overeenkomst noodzakelijkerwijs voortvloeien.

 

8.4 Indien door Opdrachtnemer toestemming is gegeven voor elektronische of andere vormen van beeldmanipulatie kan het resultaat pas worden gebruikt na diens uitdrukkelijke schriftelijke goedkeuring.

 

8.5 Tenzij anders overeengekomen, is Opdrachtgever niet bevoegd om sublicenties te verlenen aan derden.

 

Artikel 9 Drukwerk

 

9.1 Het is de opdrachtgever vrij om drukwerk zelf te regelen of aan opdrachtnemer over te laten.

 

9.2 – Opdrachtnemer regelt het drukwerk voor Opdrachtgever:

 

– Opdrachtnemer verzorgt offerteaanvragen, prijsonderhandeling en drukwerkbegeleiding.

 

– Opdrachtnemer zorgt voor een drukbestand en neemt de verantwoordelijkheid voor eventuele technische afwijkingen of fouten daar waar het de drukker of opdrachtgever niet aan te rekenen is. Opdrachtnemer zal voor regelen drukwerk een provisie op het drukwerk in rekening brengen.

 

– Opdrachtnemer is voor eventuele afwijkingen of fouten op de inhoud van het drukwerk op geen enkele manier verantwoordelijk. Opdrachtgever gaat ermee akkoord alle bestanden grondig na te kijken voordat de opdracht gedrukt wordt.

 

– Besluit opdrachtgever na het drukwerkofferte stadium toch het drukwerk zelf te regelen, dan wordt 2uur voor gemaakte tijd in rekening gebracht. Punt 9.2 is dan van toepassing.

 

9.2 Opdrachtgever regelt drukwerk zelf:

 

– Opdrachtnemer zorgt voor een drukbestand aan opdrachtgever en brengt deze tijd in rekening. Opdrachtgever regelt alles verder zelf met de drukker. Hierbij is Opdrachtnemer op geen enkele manier verantwoordelijk voor eventuele afwijkingen of fouten in het drukwerk.

 

Artikel 10 Aansprakelijkheid

 

10.1 De aansprakelijkheid van Opdrachtnemer, voor zover deze door haar aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt, is beperkt tot het bedrag dat in het kader van de beroeps/bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering in het desbetreffende geval wordt uitbetaald. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van Opdrachtnemer beperkt tot maximaal het bedrag van het honorarium dat Opdrachtnemer van Opdrachtgever voor zijn werkzaamheden in de betreffende overeenkomst heeft ontvangen.

 

10.2 In het geval van schade ontstaan door transport en/of opslag door of namens Opdrachtnemer, is de aansprakelijkheid van Opdrachtnemer voor schade van Opdrachtgever beperkt tot maximaal het bedrag, dat voor de ter uitvoering van de desbetreffende opdracht verrichte werkzaamheden aan Opdrachtgever in rekening is gebracht. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, die is veroorzaakt door transport of opslag door derden, welke derden zijn aangesteld door Opdrachtgever ook al zou Opdrachtgever de inpak- en verzendinstructies van Opdrachtnemer hebben opgevolgd.

 

10.3 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade die Opdrachtnemer slechts had kunnen voorkomen door te handelen of door na te laten in strijd met de eventueel voor Opdrachtnemer geldende beroeps- of gedragsregels.

 

10.4 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook ontstaan doordat Opdrachtnemer is uitgegaan van door of vanwege Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

 

10.5 Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder mede begrepen stagnatie in de geregelde gang van zaken in de onderneming van Opdrachtgever, gederfde winst, gemiste besparingen en gevolgschade, op enigerlei wijze verband houdend met, dan wel veroorzaakt door de uitvoering van de werkzaamheden door Opdrachtnemer.

 

10.6 Het voorgaande lid/leden lijdt/lijden slechts uitzondering ingeval van opzet of bewuste roekeloosheid van Opdrachtnemer en in het geval van dwingend wettelijke bepalingen.

 

Artikel 11 Reclame en klachten

 

11.1 Reclames over een factuur dienen, op straffe van verval, schriftelijk en binnen 14 dagen na factuurdatum te geschieden.

 

11.2 Reclames ter zake van uitwendig waarneembare gebreken dienen, op straffe van verval, schriftelijk en binnen 30 dagen na ontdekking van het gebrek dan wel uiterlijk 30 dagen na beëindiging van de desbetreffende overeenkomst te geschieden.

 

11.3 Reclames ter zake van niet uitwendig waarneembare gebreken dienen schriftelijk binnen acht dagen na constatering te geschieden tot ultimo drie maanden na levering der goederen welke termijn als vervaltermijn te gelden heeft.

 

11.4 Een reclame schort de betalingsverplichting van Opdrachtgever niet op.

 

11.5 Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen dienstverlening niet meer mogelijk of zinvol is, zal Opdrachtnemer slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 10.

 

11.6 De klacht dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Opdrachtnemer in staat is adequaat te reageren.

 

11.7 Indien een klacht gegrond is, zal Opdrachtnemer de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit reeds voor de Opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de Opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.

 

11.8 Terugzending mag slechts geschieden na schriftelijke goedkeuring van Opdrachtnemer, doch is voor rekening en risico van Opdrachtgever en impliceert nimmer enige erkenning van aansprakelijkheid.

 

Artikel 12 Eigendomsvoorbehoud

 

12.1 Alle door Opdrachtnemer geleverde zaken, blijven eigendom van Opdrachtnemer totdat de Opdrachtgever alle navolgende verplichtingen uit alle met Opdrachtnemer gesloten opdrachten is nagekomen.

 

12.2 Opdrachtgever is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.

 

12.3 Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is Opdrachtgever verplicht Opdrachtnemer zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.

 

12.4 De Opdrachtgever verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffing, en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven.

 

12.5 Door Opdrachtnemer geleverde zaken, die krachtens het onder lid 1 van dit artikel bepaalde onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.

 

12.6 Voor het geval dat Opdrachtnemer haar, in dit artikel aangeduide eigendomsrechten, wil uitoefenen, geeft de Opdrachtgever reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming aan Opdrachtnemer of door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Opdrachtnemer zich bevinden en die zaken mede terug te nemen.

 

12.7 Indien fotografische werken als digitaal bestand zijn aangeleverd, zal Opdrachtgever deze onverwijld na het overeengekomen gebruik wissen en/of vernietigen en niet voor hergebruik opslaan. Het niet of niet tijdig nakomen van deze verplichting leidt niet tot verlies van enig recht van Opdrachtnemer.

 

Artikel 13 Opschorting en ontbinding

 

13.1 Indien:

 

a. Opdrachtgever in gebreke is met het (tijdig) nakomen van enige verplichting met betrekking tot een opdracht;

 

b. aannemelijk is dat Opdrachtgever niet, niet volledig en/of niet tijdig aan een verplichting jegens Opdrachtnemer zal (kunnen) voldoen;

 

c. Opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard, of een verzoek daartoe aanhangig is,

 

d. op Opdrachtgever de wettelijke schuldsaneringsregeling van toepassing is verklaard dan wel een verzoek daartoe aanhangig is;

 

e. Opdrachtgever surséance van betaling heeft verkregen of een verzoek daartoe aanhangig is;

 

f. Opdrachtgever onder curatele is gesteld of een verzoek daartoe aanhangig is;

 

g. Opdrachtgever zijn eventuele onderneming verkoopt dan wel de zeggenschap daarover overdraagt, stillegt of liquideert, of voorbereidingen treft aangaande een van de in dit onderdeel besproken situaties; heeft Opdrachtnemer het recht om de nakoming uit hoofde van alle tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer bestaande opdrachten op te schorten, dan wel deze opdrachten zonder enige ingebrekestelling en zonder zelf tot enige  schadevergoeding gehouden te zijn, geheel of gedeeltelijk te ontbinden en worden alle eventuele verplichtingen van Opdrachtgever jegens Opdrachtnemer uit hoofde van alle tussen partijen bestaande opdrachten onmiddellijk opeisbaar. Het voorgaande lijdt uitzondering ingeval Opdrachtgever aan Opdrachtnemer afdoende zekerheid biedt voor de nakoming van zijn verplichtingen.

 

13.2 De Opdrachtgever draagt de kosten die door de ontbinding ontstaan.

 

Artikel 14 Slotbepalingen

 

14.1 Deze Algemene Voorwaarden blijven van kracht indien Opdrachtnemer van naam, rechtsvorm of eigenaar verandert.

 

14.2 Opdrachtnemer is bevoegd wijzigingen in deze Algemene Voorwaarden aan te brengen. De wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding. De voormelde wijzigingen hebben geen invloed op de tijdens de inwerkingtreding lopende overeenkomsten, tenzij partijen anders overeenkomen.

 

14.3 Alle rechtsverhoudingen tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, worden beheerst door Nederlands recht.

 

14.4 Alle geschillen die verband houden met een rechtsverhouding tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, worden uitsluitend voorgelegd aan de bevoegde rechter in het rechtsgebied waarbinnen het vestigingsadres van Opdrachtnemer als bedoeld in artikel  1 onder a, is gelegen, tenzij bepalingen van dwingend recht anders voorschrijven.

 

14.5. Er is sprake van een geschil als bedoeld in het vierde lid zodra één der partijen dat stelt.

 

14.6 Deze Algemene Voorwaarden treden in werking op 1 januari 2012.

 

 

Privacyverklaring (in het kader van de AVG)

 

Deze privacyverklaring (in het kader van de AVG) is van toepassing op de diensten van Martine Hoving grafisch ontwerp & fotografie. Door gebruik te maken van deze website geef je aan het privacybeleid te accepteren. Deze pagina is voor het laatst aangepast op 1 januari 2019

 

Martine Hoving grafisch ontwerp & fotografie is zich er van bewust dat jij vertrouwen stelt in mij en ziet het dan ook als haar verantwoordelijkheid om de privacy te beschermen. Martine Hoving grafisch ontwerp & fotografie respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die jij verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

 

Op deze pagina kom je te weten welke gegevens verzameld, waarvoor deze gegevens gebruikt en hoe hiermee jouw gebruikservaring verbeterd wordt als je mijn website gebruikt. Stuur bij vragen of eventuele opmerkingen een email aan info@martinehoving.nl

 

Persoonsgegevens die Martine Hoving grafisch ontwerp & fotografie verwerkt Martine Hoving grafisch ontwerp & fotografie verwerkt je persoonsgegevens die je zelf mondeling, telefonisch, per e-mail of via het contactformulier opwww.martinehoving.nl verstrekt, omdat je gebruik wil maken van mijn diensten. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die ik (indien van toepassing voor het doel) verwerk:

 

– IP-adres

– Locatiegegevens

– Gegevens over jouw activiteiten op de website

– Foto’s gemaakt tijdens een openbaar evenement

– Internetbrowser en apparaat type

– Voor- en/of achternaam

– E-mailadres

– Adresgegevens

– Telefoonnummer

– Bankrekeningnummer

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

De websitewww.martinehoving.nl en/of dienst Martine Hoving grafisch ontwerp & fotografie heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Ik kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is en raad ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat er zonder die toestemming persoonlijke gegevens is verzameld over een minderjarige, neem dan contact met mij op via info@martinehoving.nl, dan verwijder ik deze informatie.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag worden de persoonsgegevens verwerkt

Martine Hoving grafisch ontwerp & fotografie verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het laten zien van foto’s die ik gemaakt heb tijdens het evenement (gerechtvaardigd belang)

– Het analyseren van jouw gedrag op de website ter verbetering, en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren

– Verzenden van een email als er een nieuw bericht online is gezet. Hiervoor kan jij je aanmelden. Afmelden kan via de link onderaan elke verzonden email

– Jou te kunnen bellen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

– Jou te informeren over wijzigingen van onze diensten

– Jouw betaling af te kunnen handelen

– Goederen en/of diensten bij je af te leveren

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Martine Hoving grafisch ontwerp & fotografie neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Martine Hoving grafisch ontwerp & fotografie) tussen zit.

 

Hoe lang blijven de persoonsgegevens bewaard

Martine Hoving grafisch ontwerp & fotografie bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Ik hanteer de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 

Contactgegevens: totdat je mij verzoekt deze te verwijderen of totdat ik mijn activiteiten beëindig, waarbij geldt:

Personalia: 7 jaar (wettelijke verplichting)

Adres: 7 jaar (wettelijke verplichting)

Contactgegevens: 7 jaar (wettelijke verplichting)

Account op de website: totdat jij deze opzegt

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Martine Hoving grafisch ontwerp & fotografie verkoopt jouw gegevens niet en verstrekt deze uitsluitend aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken

Martine Hoving grafisch ontwerp & fotografie gebruikt alleen technische, functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op jouw privacy, omdat ze geanonimiseerd worden.

 

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee de website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Voor meer informatie over cookies kunt u terecht op http://www.cookiecentral.com

 

Privacyverklaring: gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Martine Hoving grafisch ontwerp & fotografie en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

 

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@martinehoving.nl.

 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraag ik jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in het kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van jouw privacy. Ik reageer zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

 

Martine Hoving grafisch ontwerp & fotografie wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder. Dat kan via de volgende link naar Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Hoe de persoonsgegevens beveiligd worden

Martine Hoving grafisch ontwerp & fotografie neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Ik gebruik alleen complexe wachtwoorden en voor iedere website gebruik ik een apart wachtwoord. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, vragen of een opmerking hebt over deze privacyverklaring , neem dan contact op via info@martinehoving.nl

bottom of page